Hörda by från forntid till nutid

Äldsta spåret efter människor i Hörda är förmodligen en fyrsidig slipad stenyxa (sen stenålder). Här finns också spår från bronsåldern respektive järnåldern.

Byanamnet Hörda skrivs 1390 Horydh och är alltså ett ryd-namn, -ryd står för "röjning i skog" eller "öppen mark". Förleden i Hörda är "hö" eller "hör" = lin.

Vid mitten av 1500-talet bestod byn av sex gårdar, idag kan man räkna till 50-talet gårdar.

Hörda är en typisk småländsk radby på en nordsydlig moränavlagring. Denna höjdplatå fungerar som en vattendelare mellan Östersjön och Kattegatt. På östra sidan går vattnet via Helgeån ut i Hanöbukten och på västra sidan går vattnet efterhand till Lagan och slutligen ut i Laholmsbukten.

Höjdplatån bildades förmodligen under senaste isavsmältningen 12 000 - 10 000 år f kr. Från början låg gårdarna i byn i en enda klump i mitten, vid Laga skifte (1869) flyttades över hälften av gårdarna, ca 20 stycken. Några söderut, men de flesta åt norr. Byn fick då sin nuvarande sträckning och lär därmed vara den längsta byn söder om Dalälven.

Idag är Hörda by klassat som kulturbygd, något som får vissa konsekvenser när det gäller byggnation och renoveringar. Man får t ex inte bygga nya hus utmed byvägen och om man renoverar får ingenting ändras på husets utsida.

För att läsa mera historia, fälj länken nedan.

Mer historia


Uppgifterna i historiken är till största del hämtade ur "Boken om Bergabygden" del 1-5, som är utgivna av Berga & Vittaryd-Dörarps hembygdsföreningar.

Aktuellt:

Det finns inga aktuella händelser just nu!